VIDEOS FROM HAYASHI CONCERT WITH KATADA SHINJURO

NAGARE1

NAGARE PART II

TOMOYAKKO

TANABATA

HAYASHI DEMONSTRATION

MATSURI

https://www.youtube.com/watch?v=7H6syBIAOUQM&amp&rel=0

SHIMA NO SENZAI

SHIMA NO SENZAI PART II

KOCHO